Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
Ban Quản lý Ký túc xá
     
 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ


1. Chức năng:
Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý ký túc xá, tổ chức nội trú cho học sinh sinh viên theo đúng qui định hiện hành.
2. Nhiệm vụ:
 Nghiên cứu, đề xuất trình Hiệu trưởng xét duyệt:
     Kế hoạch thu, chi các nguồn kinh phí phục vụ công tác học sinh sinh viên nội trú bao gồm: Ngân sách nhà nước và kinh phí do trường cấp, phí nội trú, nguồn thu do cho thuê nhà trong mùa hè và các nguồn thu khác (nếu có).
    Mức phí nội trú, danh sách sinh viên thuộc diện được miễn hoặc giảm phí nội trú.
    Kế hoạch xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, tu bổ nhà ở, nhà ăn, các công trình hạ tầng và công trình phục vụ sinh hoạt, kế hoạch và biện pháp bảo đảm điều kiện hoạt động của khu nội trú.
    Kế hoạch và biện pháp sử dụng có hiệu quả các phòng ở, nhà ăn và các công trình của khu nội trú.
    Báo cáo quyết toán định kỳ về tài chính liên quan đến khu nội trú (qua Phòng Kế hoạch - Tài chính).
 Quản lý điều hành các mặt công tác của ký túc xá.
 Phổ biến và hướng dẫn thi hành Quy chế công tác học sinh sinh viên nội trú và nội quy Ký túc xá.
 Chủ trì phối hợp với y tế nhà trường, tổ chức phòng dịch bệnh trong khu nội trú khi phát hiện dấu hiệu dịch bệnh phải báo ngay cho cơ quan y tế nhà trường và cơ quan y tế địa phương áp dụng các biên pháp xử lý cần thiết.
 Kết hợp chặt chẽ với công an khu vực, công an phường, xã, thành phố để thực hiện có hiệu quả các biện pháp, phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn, bảo vệ khu nội trú, bảo vệ tài sản và tính mạng của học sinh sinh viên nội trú.
 Tổ chức đăng ký tạm trú cho học sinh sinh viên nội trú đúng quy định (trước đây do Phòng Công tác chính trị và Học sinh sinh viên đảm nhận). Tổ chức nơi trông giữ xe hoặc nơi gửi đồ đạc của học sinh sinh viên nội trú.
 Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên tổ chức các hoạt động văn hoá thể thao cho học sinh sinh viên nội trú.
 Tổ chức trực khu nội trú 24/24giờ/ngày.
 Bảo quản, kiểm tra thường xuyên các phương tiện phòng cháy, chữa cháy. Khi phát hiện cháy phải áp dụng ngay các biện pháp chữa cháy, đồng thời khẩn cấp thông báo cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy.
 Phân công, theo dõi kiểm tra việc trực của học sinh sinh viên.
 Định kỳ phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, Đội Thanh niên xung phong tổ chức kiểm tra học sinh sinh viên nội trú thực hiện quy chế và nội quy nội trú. Tổ chức làm vệ sinh môi trường trong khu nội trú.
 Phối hợp với các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao.
 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.


Điện thoại: 0255.824042 - 0255.240903
E.mail:
qlktx@pdu.edu.vn
Địa chỉ: 986 – Quang Trung – Tp Quảng Ngãi

 
 
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn