Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng
     
 

 

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng: 

 Tham mưu giúp Chủ đầu tư (Trường Đại học Phạm Văn Đồng) quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Đại học Phạm Văn Đồng và tổ chức triển khai thực hiện dự án thep đúng quy định của Nhà nước. 

2.   Nhiệm vụ:

       2.1. Tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, tài liệu của dự án từ Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Ngãi và tiếp tục quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện dự án theo kế hoạch đã được duyệt.

       2.2. Tiếp nhận vốn từ Chủ đầu tư và cơ quan cấp vốn để quản lý và tổ chức thực hiện dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư đến khi hoàn thành dự án, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

       2.3. Thực hiện các thủ tục về giao nhận đất, xin cấp phép xây dựng, chuẩn bị mặt bằng xây dựng và các công việc khác phục vụ cho việc xây dựng công trình. Thực hiện nhiệm vụ điều tra, khảo sát, thống kê, lập phương án đến bù, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.

       2.4.Lập dự án đầu tư (điều chỉnh, nếu có) và hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

       2.5. Tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt Đề cương nhiệm vụ khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tổ chức giám sát công tác khảo sát; nghiệm thu hồ sơ khảo sát, hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán. Trực tiếp thực hiện hoặc thuê tư vấn thẩm định, thẩm tra đề trình Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình

       2.6. Trực tiếp thực hiện hoặc ký kết hợp đồng thuê tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ yêu cầu; tổ chức đấu thầu và phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển.

       2.7. Tổ chức nghiệm thu từng giai đoạn và nghiệm thu hoàn thành công trình để bàn giao đưa vào quản lý, khai thác, sử dụng và theo dõi kiểm tra việc thực hiện công tác bảo hành của các bên liên quan theo đúng quy định của Nhà nước.

       2.8. Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường của công trình xây dựng.

       2.9. Lập báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư hàng năm, lập dự toán và tham gia quản lý chi phí quản lý dự án. Lập hồ sơ thanh toán khối lượng từng giai đoạn đã thực hiện và quyết toán công trình hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng để trình Chủ đầu tư và cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của Nhà nước.

       2.10. Quản lý tài sản, cán bộ, viên chức của Ban quản lý dự án và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo cấp có thẩm quyền theo đúng các quy định hiện hành.

       2.11. Kế thừa và thực hiện công nợ phảo thu, phải trả cho đến khi dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư, thanh lý hợp đồng và tất toán tài khoản dự án theo đúng quy định của pháp luật.

       2.12. Thực hiện việc lưu trữ hồ sơ thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định của pháp luật

       2.13. Ban quản lý có trách nhiệm lập kế hoạch tiến độ thực hiện các công trình của dự án trong năm; định kỳ hàng tháng, báo cáo kết quả thực hiện về Chủ đầu tư để theo dõi, chỉ đạo và xử lý kịp thời những tồn tại, vướng mắc.

       2.14. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo ủy quyền của Chủ đầu tư.


  3. Danh bạ

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ 
chuyên môn

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

Nguyễn Vinh

Giám đốc

Kỹ sư 

(0255)  6250216

0982 129 446

 nvinh@pdu.edu.vn

Phan Lê Thiện Tâm

Chuyên viên

Kỹ sư 

(0255)  6250219

0913 400 548 

 plttam@pdu.edu.vn

Võ Văn Đức

Chuyên viên

Kỹ sư 

(0255)  6250218

0905 491 498

 vvduc@pdu.edu.vn

Lê Ngọc Tuấn

Chuyên viên

Kỹ sư 

(0255)  6250218

0984 497 377

 lntuan@pdu.edu.vn

Dương Thị Đào

Kế toán

Cử nhân

(0255)  6250217

0935 492 217 

 dtdao@pdu.edu.vn

Vy Quốc Tú

Chuyên viên

Kỹ sư 

(0255)  6250217

0914 101 061

 vqtu@pdu.edu.vnĐịa chỉ: Số 71, đường Phan Chu Trinh, TP Quảng Ngãi
Điện thoại: 0255.6250216 Fax: 0255.6250217
 
 
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn