Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
Phòng Kế hoạch - Tài chính
     
 

 

 

CHỨC NĂNG , NHIỆM VỤ

 

1. Chức năng:

 Tham mưu cho Hiệu trưởng tổng hợp, xây dựng kế hoạch tài chính, quản lý và điều hành hoạt động tài chính, kế toán của nhà trường theo quy định của pháp luật.

 

2. Nhiệm vụ:

 - Cụ thể hoá và triển khai thực hiện các văn bản, quy định Nhà nước về công tác kế hoạch tài chính. Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định quản lý tài chính.

 - Chủ trì xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Đề xuất phân bổ tài chính hàng năm.

 - Phối hợp với các đơn vị  liên quan để tham mưu cho Hiệu trưởng đàm phán và ký kết hợp đồng với các đơn vị khác theo phân công của Hiệu trưởng.

  - Chủ trì xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung qui chế chi tiêu nội bộ. Trích lập và xây dựng phương án sử dụng các quỹ theo quy định của Nhà nước.

 - Phối hợp với các đơn vị thẩm định và giám sát thực hiện các công tác tài chính liên quan đến dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị, sửa chữa và xây dựng cơ bản trong nhà trường theo phân công của Hiệu trưởng.

 - Tổ chức cơ sở dữ liệu, phân tích và lập các báo cáo phục vụ cho công tác quản lý và lập kế hoạch tài chính trong nhà trường.

 - Triển khai thực hiện các văn bản, quy định của Nhà nước về công tác kế toán. Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định quản lý kế toán.

 - Tổ chức công tác kế toán, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí hàng năm của trường theo quy định của Pháp luật về kế toán, theo chế độ kế toán và Luật ngân sách Nhà nước.

 - Đôn đốc thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản học phí, lệ phí của sinh viên, các khoản nộp nghĩa vụ của các đơn vị thuộc trường, các khoản hợp đồng với các đơn vị liên kết.

 - Thực hiện việc chi trả lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác cho cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng; chi trả học bổng, các khoản phụ cấp cho sinh viên và tất cả các khoản chi khác phục vụ cho việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị của trường đúng theo quy định hiện hành.

 - Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt động tài chính theo chế độ kế toán hiện hành. Bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán theo quy định.

 - Phối hợp với các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

 

 


Điện thoại: 0255.3710567 - 0255.3824045 - 0255.3828324
Email:
khtc@pdu.edu.vn
Địa chỉ: 
509 Phan Đình Phùng - Tp Quảng Ngãi

 

 
 
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn