KHOA KTCN - ĐƯỜNG ĐUA SÁNG TẠO, NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 2013