Thứ sáu, 29/07/2016
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 1936/2015/TB ngày 09/12/15: V/v Kế hoạch thi tốt nghiệp môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cho các lớp Đại học tốt nghiệp năm 2016 (kỳ thi ngày 31 tháng 01 năm 2016)
 1825/2015/TB ngày 23/11/15: V/v thống nhất một số nội dung trong công tác rà soát, cập nhật chương trình đào tạo
 1744/2015/TB ngày 12/11/15: V/v triển khai đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 đối với bậc ĐH khóa 13, 14, 15 và CĐ khóa 13, 14, 15 theo học chế tín chỉ
 1673/2015/CV ngày 03/11/15: V/v cập nhật, bổ sung danh sách giảng viên cơ hữu của CSĐT
 1571/2015/TB ngày 30/10/15: V/v triển khai chương trình đào tạo Liên thông Cao đẳng, Đại học Năm 2015
 1536/2015/TB ngày 23/10/15: V/v kế hoạch thi tốt nghiệp lớp Đại học liên thông ngành Sư phạm tiếng Anh hình thức VLVH năm 2015
 1462/2015/TB ngày 05/10/15: V/v tiếp tục công tác tuyển sinh Liên thông Cao đẳng, Đại học kỳ thi ngày 31/10/2015
 1461/2015/TB ngày 05/10/15: V/v triển khai kế hoạch rà soát, cập nhật chương trình đào tạo
 1413/2015/TB ngày 16/9/15: V/v công tác tuyển sinh Liên thông Cao đẳng, Đại học kỳ thi ngày 31/10/2015
 1344/2015/TB ngày 08/09/15: V/v kế hoạch thi tốt nghiệp lớp Cao đẳng liên thông ngành Giáo dục Tiểu học hình thức VLVH năm 2015
   Đăng nhập  
  Tài khoản:  
  Mật khẩu:  
 
 


 CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ
     Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đào Tạo

 THÔNG BÁO
     1482/TB-ĐHPVĐ ngày 21/7/2016: V/v triển khai đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2016-2017 đối với bậc Đại học khóa 13, 14, 15; Cao đẳng khóa 14, 15 và các lớp Đại học liên thông, Cao đẳng liên thông khóa 15 theo học chế tín chỉ
     1167/TB-ĐHPVĐ ngày 10/6/2016: V/v xét cảnh báo kết quả học tập HK1 năm học 2015 - 2016 đối với học viên Liên thông chính quy khóa 15 học theo học chế tín chỉ
     1128/TB-ĐHPVĐ ngày 27/5/2016: V/v công tác tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành Sư phạm tiếng Anh hình thức Vừa làm vừa học kỳ thi ngày 25/6/2015
     Dự thảo Kế hoạch năm học 2016-2017
     960/TB-ĐHPVĐ ngày 29/4/16: Thông báo V/v tính khối lượng công việc và giờ vượt chuẩn năm học 2015-2016

 THỜI KHÓA BIỂU MÔN CHUNG
     Thời khóa biểu áp dụng cho các lớp khóa 12, 13, 14, 15 (Mẫu mới)
     Bảng Dự kiến Thời khóa biểu và phân phòng học từ 08/8/2016
     Thời khóa biểu và phân phòng học áp dụng từ 05/7/2016
     Thời khóa biểu các lớp liên thông áp dụng từ 06/6/2016
     Thời khóa biểu các lớp liên thông khóa 15 áp dụng từ 15/5/2016

 BIỂU MẪU DÙNG CHO CBGV
     Mẫu đề cương chi tiết học phần và mẫu chương trình tổng thể có bổ sung mục mục tiêu
     Mẫu bảng điểm chuyên cần + Mẫu danh sách HSSV học lại, học cải thiện điểm
     Mẫu kê khai vượt giờ chuẩn cả năm năm học 2014-2015
     Mẫu bảng điểm học phần theo hệ tín chỉ (Mẫu 07, Mẫu 08)
     Mẫu chương trình môn học dành cho bậc Trung cấp chuyên nghiệp

 BIỂU MẪU DÀNH CHO KHOA
     Danh sách số điện thoại các đoàn thực tập sư phạm (năm học 2015-2016)
     Mẫu danh sách đoàn thực tập sư phạm
     Mẫu danh mục các học phần đào tạo liên thông
     Mẫu tổng hợp danh sách sinh viên nộp đơn đề nghị xét công nhận tốt nghiệp
     Mẫu chuyển đổi điểm học phần giữa niên chế và tín chỉ

 BIỂU MẪU NHẬP ĐIỂM
     Mẫu nhập điểm của các lớp CAO ĐẲNG khóa 15 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016
     Mẫu nhập điểm của các lớp ĐẠI HỌC khóa 15 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016
     Mẫu nhập điểm của các lớp CAO ĐẲNG khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016
     Mẫu nhập điểm của các lớp ĐẠI HỌC khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016
      Mẫu nhập điểm của các lớp Đại học khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016

 DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN TÍN CHỈ
     Danh sách chính thức sinh viên Cao đẳng khóa 15 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016
     Danh sách chính thức sinh viên Cao đẳng khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016
     Danh sách chính thức sinh viên Đại học khóa 15 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016
     Danh sách chính thức sinh viên Đại học khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016
     Danh sách sinh viên Cao đẳng (Khóa 13 & 14) đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016

 BIỂU MẪU DÙNG CHO HSSV
     Mẫu đơn xin cấp bảng điểm toàn khóa
     Mẫu đơn xin tạm hoãn, miễn, giảm học GDQP-AN
     Mẫu đơn xin xét công nhận tốt nghiệp (Dành cho hệ Tín chỉ)
     Các biểu mẫu dành cho sinh viên đào tạo theo Hệ thống tín chỉ
     Mẫu đơn xét lên lớp (diện lưu ban)

 Tin mới nhất
 
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2016-2017 (đợt 1)
 Thời khóa biểu áp dụng cho các lớp khóa 12, 13, 14, 15 (Mẫu mới)
 1482/TB-ĐHPVĐ ngày 21/7/2016: V/v triển khai đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2016-2017 đối với bậc Đại học khóa 13, 14, 15; Cao đẳng khóa 14, 15 và các lớp Đại học liên thông, Cao đẳng liên thông khóa 15 theo học chế tín chỉ
 Bảng Dự kiến Thời khóa biểu và phân phòng học từ 08/8/2016
 Kế hoạch năm học 2016-2017
 Thời khóa biểu và phân phòng học áp dụng từ 05/7/2016
 1167/TB-ĐHPVĐ ngày 10/6/2016: V/v xét cảnh báo kết quả học tập HK1 năm học 2015 - 2016 đối với học viên Liên thông chính quy khóa 15 học theo học chế tín chỉ
 Mẫu đơn xin cấp bảng điểm toàn khóa
 1128/TB-ĐHPVĐ ngày 27/5/2016: V/v công tác tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành Sư phạm tiếng Anh hình thức Vừa làm vừa học kỳ thi ngày 25/6/2015
 Danh sách các học phần đăng ký của từng sinh viên và danh sách lớp

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2016-2017 (đợt 1)
 Thời khóa biểu áp dụng cho các lớp khóa 12, 13, 14, 15 (Mẫu mới)
 1482/TB-ĐHPVĐ ngày 21/7/2016: V/v triển khai đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2016-2017 đối với bậc Đại học khóa 13, 14, 15; Cao đẳng khóa 14, 15 và các lớp Đại học liên thông, Cao đẳng liên thông khóa 15 theo học chế tín chỉ
 Kế hoạch năm học 2016-2017
 Thời khóa biểu và phân phòng học áp dụng từ 05/7/2016
 1167/TB-ĐHPVĐ ngày 10/6/2016: V/v xét cảnh báo kết quả học tập HK1 năm học 2015 - 2016 đối với học viên Liên thông chính quy khóa 15 học theo học chế tín chỉ
 Mẫu đơn xin cấp bảng điểm toàn khóa
 1128/TB-ĐHPVĐ ngày 27/5/2016: V/v công tác tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành Sư phạm tiếng Anh hình thức Vừa làm vừa học kỳ thi ngày 25/6/2015
 Danh sách các học phần đăng ký của từng sinh viên và danh sách lớp
 Thời khóa biểu các lớp liên thông áp dụng từ 06/6/2016

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3713123 - 055.3821313, Fax: 055-3824925
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: www.pdu.edu.vn

Untitled Document