Chủ nhật, 26/04/2015 Chào mừng các bạn đến với Website Phòng Đào tạo - Trường Đại học Phạm Văn Đồng 
Tìm kiếm:    


 Tin mới nhất
 
 616/2015/TB ngày 17/04/15: V/v kế hoạch kết thúc năm học 2014-2015, nghỉ hè, công tác trong và sau hè đối với các lớp chính quy chưa tốt nghiệp năm 2015 và một số công tác chuẩn bị cho năm học mới
 589/2015/TB ngày 14/04/15: V/v tổ chức dạy học Giáo dục quốc phòng- An ninh cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 13 năm học 2014-2015
 Thời khóa biểu và phân phòng học từ ngày 20/04/2015 (Tuần 39)
 Thời khóa biểu và phân phòng học từ ngày 13/04/2015 (Tuần 38)
  559/2015/TB ngày 07/04/15: V/v danh sách học phần dự kiến mở trong học kỳ hè năm học 2014-2015
 527/2015/TB ngày 01/04/15: V/v thực hiện dạy học lớp Cao đẳng liên thông ngành Giáo dục Tiểu học theo hình thức vừa làm vừa học tại huyện Sơn Tây
 526/2015/TB ngày 01/04/15: V/v triển khai kế hoạch tốt nghiệp đối với các bậc đào tạo hệ chính quy năm 2015
 Thời khóa biểu và phân phòng học từ ngày 06/04/2015 (Tuần 37)
 Mẫu kê khai vượt giờ chuẩn học kỳ 1 năm học 2014-2015
 351/2015/TB ngày 02/03/15: V/v kê khai công việc thực hiện học kỳ I năm học 2014-2015
   Đăng nhập  
  Tài khoản:  
  Mật khẩu:  
 
 


 CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ
   Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đào Tạo

 THÔNG BÁO
   616/2015/TB ngày 17/04/15: V/v kế hoạch kết thúc năm học 2014-2015, nghỉ hè, công tác trong và sau hè đối với các lớp chính quy chưa tốt nghiệp năm 2015 và một số công tác chuẩn bị cho năm học mới
      Về kế hoạch kết thúc năm học 2014-2015; nghỉ hè; công tác trong và sau hè đối với các lớp chính quy chưa tốt nghiệp năm 2015; và một số công tác chuẩn bị cho năm học mới
    559/2015/TB ngày 07/04/15: V/v danh sách học phần dự kiến mở trong học kỳ hè năm học 2014-2015
   527/2015/TB ngày 01/04/15: V/v thực hiện dạy học lớp Cao đẳng liên thông ngành Giáo dục Tiểu học theo hình thức vừa làm vừa học tại huyện Sơn Tây
   526/2015/TB ngày 01/04/15: V/v triển khai kế hoạch tốt nghiệp đối với các bậc đào tạo hệ chính quy năm 2015
   351/2015/TB ngày 02/03/15: V/v kê khai công việc thực hiện học kỳ I năm học 2014-2015

 THỜI KHÓA BIỂU MÔN CHUNG
   Thời khóa biểu và phân phòng học từ ngày 20/04/2015 (Tuần 39)
      Thời khóa biểu và phân phòng học từ ngày 20/04/2015 (Tuần 39) và dự kiến từ 04/5/2015
   Thời khóa biểu và phân phòng học từ ngày 13/04/2015 (Tuần 38)
   Thời khóa biểu và phân phòng học từ ngày 06/04/2015 (Tuần 37)

 BỐ TRÍ PHÒNG HỌC MÔN CHUNG
   Bảng phân phòng học và phòng thi từ 26/01/2015
      Bảng phân phòng học và phòng thi từ 26/01/2015

 BIỂU MẪU DÙNG CHO CBGV
   Mẫu kê khai vượt giờ chuẩn học kỳ 1 năm học 2014-2015
      Mẫu kê khai vượt giờ chuẩn học kỳ 1 năm học 2014-2015
   Mẫu bảng điểm học phần theo hệ tín chỉ
   Mẫu chương trình môn học dành cho bậc Trung cấp chuyên nghiệp
   Mẫu lịch trình giảng dạy - Tín chỉ
   Biểu mẫu chương trình và phiếu nhận xét chương trình TCCN

 BIỂU MẪU NHẬP ĐIỂM
    Mẫu nhập điểm của các lớp Đại học khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015
      -Mẫu nhập điểm của các lớp Đại học khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015
-Giáo viên lấy mẫu, nhập điểm thành phần vào tương ứng các cột HS, gửi kết quả về Phòng đào tạo tại địa chỉ email: phongdaotao@pdu.edu.vn
   Mẫu nhập điểm của các lớp Cao đẳng khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015
   Mẫu nhập điểm của các lớp Đại học khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015
   Mẫu nhập điểm của các lớp Cao đẳng khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015
   Mẫu nhập điểm của các lớp VLVH HĐ SGD&ĐT QN(CMNV13), ĐH Liên thông SP Tiếng Anh K13

 DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN TÍN CHỈ
     Bổ sung đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015
   Danh sách sinh viên Cao đẳng khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015
    Danh sách sinh viên Cao đẳng khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015
   Danh sách chính thức sinh viên Đại học khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015
   Danh sách sinh viên Đại học khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015

 BIỂU MẪU DÙNG CHO HSSV
   Các biểu mẫu dành cho sinh viên đào tạo theo Hệ thống tín chỉ
   Mẫu đơn xét lên lớp (diện lưu ban)
   Mẫu xin cấp bảng điểm Kết quả học tập học kỳ/năm học của HSSV
   Mẫu đơn xin xét công nhận tốt nghiệp
   Mẫu đơn đăng ký thi lại học phần đào tạo theo hình thức Niên chế

 Thông báo
 
 616/2015/TB ngày 17/04/15: V/v kế hoạch kết thúc năm học 2014-2015, nghỉ hè, công tác trong và sau hè đối với các lớp chính quy chưa tốt nghiệp năm 2015 và một số công tác chuẩn bị cho năm học mới
 589/2015/TB ngày 14/04/15: V/v tổ chức dạy học Giáo dục quốc phòng- An ninh cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 13 năm học 2014-2015
  559/2015/TB ngày 07/04/15: V/v danh sách học phần dự kiến mở trong học kỳ hè năm học 2014-2015
 527/2015/TB ngày 01/04/15: V/v thực hiện dạy học lớp Cao đẳng liên thông ngành Giáo dục Tiểu học theo hình thức vừa làm vừa học tại huyện Sơn Tây
 526/2015/TB ngày 01/04/15: V/v triển khai kế hoạch tốt nghiệp đối với các bậc đào tạo hệ chính quy năm 2015
 351/2015/TB ngày 02/03/15: V/v kê khai công việc thực hiện học kỳ I năm học 2014-2015
  162/2015/TB ngày 23/01/15: V/v kế hoạch tốt nghiệp lớp Đại học liên thông, Ngành Sư phạm Ngữ văn
  123/2015/TB ngày 16/01/15: V/v tổ chức dạy học Giáo dục quốc phòng- An ninh cho các lớp chính quy bậc TCCN khóa 14 năm học 2014-2015
 127/2015/TB ngày 16/01/15: V/v tổ chức học kỳ hè cho sinh viên theo học chế tín chỉ
 126/2015/TB ngày 16/01/15: V/v điều chỉnh kế hoạch năm học 2014-2015 đối với các lớp đại học và cao đẳng khóa 13 hệ chính quy

 Tin đọc nhiều nhất
 
 616/2015/TB ngày 17/04/15: V/v kế hoạch kết thúc năm học 2014-2015, nghỉ hè, công tác trong và sau hè đối với các lớp chính quy chưa tốt nghiệp năm 2015 và một số công tác chuẩn bị cho năm học mới
 589/2015/TB ngày 14/04/15: V/v tổ chức dạy học Giáo dục quốc phòng- An ninh cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 13 năm học 2014-2015
 Thời khóa biểu và phân phòng học từ ngày 20/04/2015 (Tuần 39)
 Thời khóa biểu và phân phòng học từ ngày 13/04/2015 (Tuần 38)
  559/2015/TB ngày 07/04/15: V/v danh sách học phần dự kiến mở trong học kỳ hè năm học 2014-2015
 527/2015/TB ngày 01/04/15: V/v thực hiện dạy học lớp Cao đẳng liên thông ngành Giáo dục Tiểu học theo hình thức vừa làm vừa học tại huyện Sơn Tây
 526/2015/TB ngày 01/04/15: V/v triển khai kế hoạch tốt nghiệp đối với các bậc đào tạo hệ chính quy năm 2015
 Thời khóa biểu và phân phòng học từ ngày 06/04/2015 (Tuần 37)
 Mẫu kê khai vượt giờ chuẩn học kỳ 1 năm học 2014-2015
 351/2015/TB ngày 02/03/15: V/v kê khai công việc thực hiện học kỳ I năm học 2014-2015