Thứ bảy, 03/12/2016    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 1936/2015/TB ngày 09/12/15: V/v Kế hoạch thi tốt nghiệp môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cho các lớp Đại học tốt nghiệp năm 2016 (kỳ thi ngày 31 tháng 01 năm 2016)
 1825/2015/TB ngày 23/11/15: V/v thống nhất một số nội dung trong công tác rà soát, cập nhật chương trình đào tạo
 1744/2015/TB ngày 12/11/15: V/v triển khai đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 đối với bậc ĐH khóa 13, 14, 15 và CĐ khóa 13, 14, 15 theo học chế tín chỉ
 1673/2015/CV ngày 03/11/15: V/v cập nhật, bổ sung danh sách giảng viên cơ hữu của CSĐT
 1571/2015/TB ngày 30/10/15: V/v triển khai chương trình đào tạo Liên thông Cao đẳng, Đại học Năm 2015
 1536/2015/TB ngày 23/10/15: V/v kế hoạch thi tốt nghiệp lớp Đại học liên thông ngành Sư phạm tiếng Anh hình thức VLVH năm 2015
 1462/2015/TB ngày 05/10/15: V/v tiếp tục công tác tuyển sinh Liên thông Cao đẳng, Đại học kỳ thi ngày 31/10/2015
 1461/2015/TB ngày 05/10/15: V/v triển khai kế hoạch rà soát, cập nhật chương trình đào tạo
 1413/2015/TB ngày 16/9/15: V/v công tác tuyển sinh Liên thông Cao đẳng, Đại học kỳ thi ngày 31/10/2015
 1344/2015/TB ngày 08/09/15: V/v kế hoạch thi tốt nghiệp lớp Cao đẳng liên thông ngành Giáo dục Tiểu học hình thức VLVH năm 2015


 CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ
     Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đào Tạo

 THÔNG BÁO
     Danh sách lớp học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HKII 2016-2017
     2054/TB-ĐHPVĐ ngày 28/10/2016: V/v triển khai đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2016-2017 dành cho các lớp theo học chế tín chỉ
     Thông báo v/v tuyển sinh Liên thông chính quy ngành Công nghệ thông tin (từ Cao đẳng lên Đại học) và Kế toán (từ Trung cấp lên Cao đẳng) kỳ thi ngày 26/11/2016
     Danh sách HSSV học lại, học cải thiện trong học kỳ I 2016-2017 (môn chung)
     1607/TB-ĐHPVĐ ngày 19/8/2016 V/v điều chỉnh lịch thi HP1 và HP2 môn Giáo dục quốc phòng- An ninh đối với các lớp chính quy bậc ĐH khóa 14 năm học 2016-2017

 THỜI KHÓA BIỂU TOÀN TRƯỜNG
     Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2016-2017 từ 05/12/2016
     Thời khóa biểu và phân phòng học học kỳ 1 năm học 2016-2017 từ 28/11/2016
     Thời khóa biểu áp dụng cho các lớp khóa 12, 13, 14, 15 (Mẫu mới)

 BIỂU MẪU DÙNG CHO CBGV
     Mẫu thống kê giờ năm học 2015-2016
     Mẫu đề cương chi tiết học phần và mẫu chương trình tổng thể có bổ sung mục mục tiêu
     Mẫu bảng điểm chuyên cần + Mẫu danh sách HSSV học lại, học cải thiện điểm
     Mẫu kê khai vượt giờ chuẩn cả năm năm học 2014-2015
     Mẫu bảng điểm học phần theo hệ tín chỉ (Mẫu 07, Mẫu 08)

 BIỂU MẪU DÀNH CHO KHOA
     Danh sách số điện thoại các đoàn thực tập sư phạm (năm học 2015-2016)
     Mẫu danh sách đoàn thực tập sư phạm
     Mẫu danh mục các học phần đào tạo liên thông
     Mẫu tổng hợp danh sách sinh viên nộp đơn đề nghị xét công nhận tốt nghiệp
     Mẫu chuyển đổi điểm học phần giữa niên chế và tín chỉ

 BIỂU MẪU NHẬP ĐIỂM
     Danh sách lớp DALV16
     Danh sách lớp học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 2016-2017
     Mẫu nhập điểm của các lớp CAO ĐẲNG khóa 15 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016
     Mẫu nhập điểm của các lớp ĐẠI HỌC khóa 15 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016
     Mẫu nhập điểm của các lớp CAO ĐẲNG khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016

 DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN TÍN CHỈ
     Danh sách lớp học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 2016-2017
     Danh sách chính thức sinh viên Cao đẳng khóa 15 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016
     Danh sách chính thức sinh viên Cao đẳng khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016
     Danh sách chính thức sinh viên Đại học khóa 15 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016
     Danh sách chính thức sinh viên Đại học khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016

 BIỂU MẪU DÙNG CHO HSSV
     Mẫu đơn xin cấp bảng điểm toàn khóa
     Mẫu đơn xin tạm hoãn, miễn, giảm học GDQP-AN
     Mẫu đơn xin xét công nhận tốt nghiệp (Dành cho hệ Tín chỉ)
     Các biểu mẫu dành cho sinh viên đào tạo theo Hệ thống tín chỉ
     Mẫu đơn xét lên lớp (diện lưu ban)

 Tin mới nhất
 
 Danh sách lớp học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HKII 2016-2017
 2054/TB-ĐHPVĐ ngày 28/10/2016: V/v triển khai đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2016-2017 dành cho các lớp theo học chế tín chỉ
 Danh sách lớp DALV16
 Danh sách lớp học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 2016-2017
 Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2016-2017 từ 05/12/2016
 Thông báo v/v tuyển sinh Liên thông chính quy ngành Công nghệ thông tin (từ Cao đẳng lên Đại học) và Kế toán (từ Trung cấp lên Cao đẳng) kỳ thi ngày 26/11/2016
 Danh sách HSSV học lại, học cải thiện trong học kỳ I 2016-2017 (môn chung)
 Danh sách SV tốt nghiệp từ năm 2013 đến nay
 Chương trình đào tạo Cao đẳng theo hệ thống tín chỉ (2016)
 Chương trình đào tạo Đại học theo hệ thống tín chỉ (2016)

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Danh sách lớp học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HKII 2016-2017
 2054/TB-ĐHPVĐ ngày 28/10/2016: V/v triển khai đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2016-2017 dành cho các lớp theo học chế tín chỉ
 Danh sách lớp DALV16
 Danh sách lớp học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 2016-2017
 Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2016-2017 từ 05/12/2016
 Thông báo v/v tuyển sinh Liên thông chính quy ngành Công nghệ thông tin (từ Cao đẳng lên Đại học) và Kế toán (từ Trung cấp lên Cao đẳng) kỳ thi ngày 26/11/2016
 Danh sách HSSV học lại, học cải thiện trong học kỳ I 2016-2017 (môn chung)
 Danh sách SV tốt nghiệp từ năm 2013 đến nay
 Chương trình đào tạo Cao đẳng theo hệ thống tín chỉ (2016)
 Chương trình đào tạo Đại học theo hệ thống tín chỉ (2016)

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3713123 - 055.3821313, Fax: 055-3824925
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: www.pdu.edu.vn