Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
 Thông báo
 Nội dung và thể lệ bài viết đăng trên Tạp chí Khoa học Công nghệ Trường ĐH Phạm Văn Đồng 

 Thông tin Khoa học và Công nghệ
          Số 1   06/2009
          Số 2   05/2010
          Số 3   05/2011
          Số 4   10/2011
 
         Số 5   04/2012          Số 10    4/2017
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ
          Số 1    12/2012
          Số 2    04/2013
          Số 3    10/2013
          Số 4    04/2014
          Số 5    10/2014
          Số 6    04/2015
         
Số 7    10/2015
          Số 8    04/2016
          Số 9    10/2016
          Số 10    4/2017

 Danh mục đề tài
 
                                                                       Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2007

                                                                       Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2008

                                                                       Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2009

                                                                       Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2010

                                                                       Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2011

                                                                       Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2012

                                                                       Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2013

                                                                       Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2014
      
                                                                       Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2015

 
                                                                      Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2016

                                                                      Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2017

Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn