Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site

Lịch tuần công tác 21, năm học 2017-2018 (Từ 11/12/2017 đến 17/12/2017)

THỜI GIAN NỘI DUNG
THÀNH PHẦN THAM DỰ
CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM
              THỨ HAI 11/12/2017
8h00

Lãnh đạo Trường làm việc với Ban Thường vụ Công đoàn Cơ sở Trường
TP: Thường vụ Đảng ủy; BGH; Ban Thường vụ CĐCS Trường

  Phòng họp số 1
T2 - Nhà A1 - 509 PĐP
13h30 Họp Đảng ủy mở rộng
TP: BGH, BCH Đảng bộ; Bí thư các Chi bộ, Trưởng các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn trường
(Sau cuộc họp Đảng ủy mở rộng, họp bàn xây dựng Đề án tuyển sinh 2018)
  Phòng họp số 1
T2 - Nhà A1 - 509 PĐP
16h00

Họp Công đoàn Cơ sở Trường
TP: Chủ tịch CĐBP nhiệm kỳ 2013-2018; Chủ tịch CĐBP nhiệm kỳ 2017-2022

  Phòng họp số 3
T1 - Nhà A2 - 509 PĐP
               THỨ BA  12/12/2017
7h30 Khai giảng Lớp bồi dưỡng Đảng viên mới
TP: Đảng ủy Khối các Cơ quan Tỉnh, Học viên của lớp học
  Hội trường KLF
Cơ sở 986 QT
 14h00

Ban Giám hiệu làm việc với đơn vị: Khoa NN, Khoa LLCT
TP: Ban giám hiệu; lãnh đạo và CBVC các đơn vị: Khoa NN, Khoa LLCT; Mời Trưởng các phòng: TTCB, HC-QT, CTHSSV, KHTC, ĐT, QLKH&HTQT, KT-ĐBCLGD dự

(Khoa NN, Khoa LLCT chuẩn bị nội dung báo cáo về công tác của đơn vị; Kiến nghị, đề xuất với nhà trường)

  Phòng họp số 1
T2 - Nhà A1 - 509 PĐP 
               THỨ TƯ 13/12/2017
8h00 Họp đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017
TP: BCH Đảng bộ
  Phòng họp số 1
T2 - Nhà A1 - 509 PĐP 
14h00

Họp bàn về Chương trình bồi dưỡng ngắn hạn

TP: HT, PHT (đ/c Đào), mời PGS.TS. Phạm Đăng Phước, Phòng ĐT, KHTC, Đại diện lãnh đạo các Khoa, Đại diện giảng viên xây dựng Chương trình bồi dưỡng ngắn hạn 
  Phòng họp số 1
T2 - Nhà A1 - 509 PĐP
15h30

Họp bàn Kế hoạch tổ chức Hội thi nghiệp vụ sinh viên cấp trường

TP: HT, PHT (đ/c Đào), Phòng ĐT, Đại diện lãnh đạo các Khoa
  Phòng họp số 1
T2 - Nhà A1 - 509 PĐP
               THỨ NĂM 14/12/2017
 8h00 Ban Giám hiệu làm việc với Khoa KTCN

TP: Ban giám hiệu; lãnh đạo và CBVC Khoa KTCN; Mời Trưởng các phòng: TTCB, HC-QT, CTHSSV, KHTC, ĐT, QLKH&HTQT, KT-ĐBCLGD dự

(Khoa KTCN chuẩn bị nội dung báo cáo về công tác của đơn vị; Kiến nghị, đề xuất với nhà trường)

   Phòng họp số 1
T2 - Nhà A1 - 509 PĐP
               THỨ SÁU 15/12/2017
 7h30 Làm việc với Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT về Chương trình Giáo dục hòa nhập.
TP: Theo Thông báo số 2009/TB-ĐHPVĐ ngày 07/12/2017
    Phòng họp số 1
T2 - Nhà A1 - 509 PĐP
8h00 Họp bàn việc khảo sát tình hình sinh viên tốt nghiệp (Theo Kế hoạch 471/KH-ĐHPVĐ ngày 24/3/2017)
TP: Đại diện BGH, Trung tâm HTSV&QHDN, phòng CTHSSV, phòng KT-ĐBCLGD, Lãnh đạo phụ trách sinh viên của các khoa, Trợ lý các khoa
  Phòng họp số 3
T1 - Nhà A2 - 509 PĐP
 13h30 Làm việc với Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT về Chương trình Giáo dục hòa nhập.
TP: Theo Thông báo số 2009/TB-ĐHPVĐ ngày 07/12/2017
   Phòng họp số 1
T2 - Nhà A1 - 509 PĐP
               THỨ BẢY  16/12/2017
13h30  Làm việc với Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT về Chương trình Giáo dục hòa nhập.
TP: Theo Thông báo số 2009/TB-ĐHPVĐ ngày 07/12/2017
   Phòng Hội thảo
T1 - Nhà A2 - 509 PĐP
               CHỦ NHẬT 17/12/2017    
       
   

 
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn