Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site

Lịch tuần công tác 05, năm học 2017-2018 (Từ 21/08/2017 đến 27/08/2017)

THỜI GIAN NỘI DUNG
THÀNH PHẦN THAM DỰ
CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM
              THỨ HAI  21/8/2017
7h00 Tổ chức đón tiếp HSSV khóa mới nhập học năm học 2017-2018 
TP: Theo Thông báo số: 1255/ĐHPVĐ ngày 16/8/2017
(Thời gian: Đợt 1, ngày 21/8 - 22/8/2017)
  Tầng 1-Nhà A2-509 PĐP
14h00 Họp Thường vụ Đảng ủy
TP: Ban Thường vụ Đảng ủy Trường
  Phòng họp số 1 (A1.208)
Tầng 1-Nhà A1-509 PĐP
16h30 Họp cán bộ chủ chốt của Trường
TP: Chủ tịch Hội đồng Trường, BGH; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc; Chủ tịch, Phó chủ tịch: Công đoàn Trường, Hội CCB; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Trường; Mời Thầy Phạm Nghi (Nguyên Phó Hiệu trưởng) dự
  Phòng họp số 2 (A1.513)
Tầng 5-Nhà A1-509 PĐP
               THỨ BA  22/8/2017
       
               THỨ TƯ 23/8/2017
       
               THỨ NĂM 24/8/2017
8h00 Họp bàn chủ trương mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản và sửa chữa, bảo trì, cải tạo nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất năm 2018
TP: BGH, Phòng KHTC, Phòng HCQT
  Phòng họp số 1 (A1.208)
Tầng 1-Nhà A1-509 PĐP
14h00 Xét cảnh báo kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2016-2017 đối với sinh viên các lớp chính quy, học kỳ 1 năm học 2016-2017 đối với sinh viên các lớp liên thông chính quy học theo học chế tín chỉ; xét lên lớp năm học 2017-2018 đối với học sinh TCCN khóa 16
TP: Theo Thông báo số 1207/TB-ĐHPVĐ ngày 01/8/2017
  Phòng họp số 1 (A1.208)
Tầng 1-Nhà A1-509 PĐP
               THỨ SÁU 25/8/2017
8h00 Họp đánh giá viên chức và người lao động
TP: BGH, Trưởng các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn Trường
  Phòng họp số 1 (A1.208)
Tầng 1-Nhà A1-509 PĐP
10h00 Họp xét nâng lương năm 2017
TP: BGH; Trưởng phòng: TCCB, KHTC; Chủ tịch Công đoàn Trường
  Phòng họp số 1 (A1.208)
Tầng 1-Nhà A1-509 PĐP
               THỨ BẢY  26/8/2017
7h00  Hội thi Thể dục Thể thao Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội
TP: Đoàn Vận động viên của Trường; Đại biểu (theo Giấy mời); Mời CBVC, người lao động, HSSV tham gia cổ vũ
  Nhà Đa chức năng
986 Quang Trung 
8h00 Chi bộ Lý luận Chính trị tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII
TP: Toàn thể Đảng viên, CBVC của Chi bộ
  Phòng họp số 1 (A1.208)
Tầng 1-Nhà A1-509 PĐP
               CHỦ NHẬT 27/8/2017    
       
 Ghi chú: Bộ phận 1 - Tổ kiểm tra việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính của tỉnh Quảng Ngãi (Tổ Kiểm tra 20) kiểm tra tại
Trường Đại học Phạm Văn Đồng. Thời gian: Bắt đầu từ tháng 7 đến hết tháng 12/2017. Hình thức: Kiểm tra đột xuất, không báo trước. 
 
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn