Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
  VĂN BẢN, BIỂU MẪU 

Tìm kiếm :
VĂN BẢN, BIỂU MẪU
  Biểu mẫu
 Thanh tra
 Kiểm định chất lượng giáo dục
 Nghiên cứu khoa học
 Văn bản pháp quy
TỆP TIN
 Mẫu đơn thi lại tốt nghiệp
MD
 Mẫu bổ sung thông tin HSSV
 Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội
Có 3 mẫu đơn dùng cho HSSV dân tộc thiểu số , hộ nghèo , mồ côi
 Mẫu kê khai lý lịch khoa học
 Đơn đề nghị chuyển ngạch
 QĐ số 78/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2008 của BGD&ĐT
Ban hành Qui định về quản lý hoạt động về sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học
 Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học
 Quản lý hoạt động về sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học
 Chỉ thị v/v tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục
 Q/đ ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá CLGD trường đại học
Ban hành kèm theo Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2012
 Hướng dẫn tự đánh giá trường ĐH, CĐ, TCCN
Số: 462/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
 Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá CLGD ĐH
 Đơn xin gia hạn thời gian hoàn thành đề tài NCKH
 Quyết định số 24/2005/QĐ-BGD&ĐT
V/v quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục
 Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục ở Việt Nam
 Tờ khai Bảo hiểm Xã hội - 2009
 Tài liệu tập huấn tự đánh giá chất lượng giáo dục
 Nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm 2009-2010
 Kế hoạch tự đánh giá cấp trường
 Báo cáo tự đánh giá (để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học)
Số: 629/BC-ĐHPVĐ v/v báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học
 Mẫu kế hoạch làm việc theo nhóm
 Thông tư số: 24/2014/TT-BQP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ Quốc phòng
Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị thuộc bộ quốc phòng, ban chỉ huy quân sự bộ, ngành trung ương về giáo dục quốc phòng và an ninh; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trong Quân đội nhân dân Việt Nam
 Mẫu kê khai tài sản, thu nhập lần đầu
 Mẫu kê khai tài sản, thu nhập bổ sung
 Quyết định số 15/QĐ-BKHCN ngày 13/9/2005 của Bộ KHCN
Ban hành Quy định tạm thời về tổ chức thực hiện nhiệm vụ ươm tạo công nghệ trong các trường đại học
 Tờ khai Bảo hiểm xã hội 2010
 Mẫu : bản nhận xét, đánh giá, phân loại của viên chức, công chức
 Các văn bản biểu mẫu liên quan đến : thử việc
 Đề án XD và PT hệ thống KĐCLGD đối với GD ĐH và TCCN 2011-2020
 QĐ phê duyệt đề án XD và PT hệ thống KĐCLGD đối với GD ĐH và TCCN 2011-2020
 QĐ số 739/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành ngày 11/4/2007.
Phê duyệt kế hoạch khoa học và công nghệ giai đoạn 2006-2010.
 Quyết định Ban hành Quy định về định mức giờ chuẩn nghiên cứu khoa học đối với giảng viên
Ban hành theo Quyết định Số: 931/QĐ-ĐHPVĐ ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Trường ĐH Phạm Văn Đồng xin báo cáo với BGD và ĐT kết quả tự đánh giá chấ
PDU
 Quy định về hoạt động NCKH của sinh viên trong các cơ sở GD
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/ 2012/ TT-BGDĐT ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 Thông báo về kết quả công tác tự đánh giá năm học 2009-2010 và kế hoạch cải
PDU
 Biểu mẫu đánh giá công chức 2011
 Biểu mẫu bình xét ABC
 Các loại mẫu biểu hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng 2011
 Các mẫu biểu hướng dẫn thực hiện nhận xét, đánh giá cán bộ viên chức năm
 Luật phòng chống tham nhũng năm 2005
 Luật Thanh tra năm 2010
 Nghị định số 120/2006/NĐ-CP ngày 20/10/2006 của Chính phủ
 KH tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy
 Mẫu giáo án dùng cho ứng viên giảng thử
 Các biểu mẫu đánh giá chất lượng TCCSĐ
Ban hành theo Công văn số 393 -CV/BTCTU ngày 19/10/2011
 Thông tư 07/2010 của BGDĐT ngày 01/3/2010
 Thông tư 19/2012/TT-BGDĐT ngày 01/06/2012 của Bộ GDĐT
Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học
 Mẫu giấy đề xuất trình giải quyết công viêc
Đây là mẫu chung thống nhất, yêu cầu các phòng, ban, khoa, trung tâm tải và sử dụng mẫu này để trình giải quyết công việc
Bùi Nhật Hải
 Phiếu lấy ý kiến giới thiệu bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2014 (Mẫu 3)
 Danh sách CB ra khoi quy hoạch năm 2014 (Mẫu 2)
 Danh sách giới thiệu bổ sung quy hoạch năm 2014 (Mau 1)
 Đánh giá cán bộ diện bổ sung quy hoạch năm 2014 (Mau 0)
 Mẫu kê khai giờ nghiên cứu khoa học của giảng viên
 Các biểu mẫu kèm theo Quy định quy trình Hợp tác Quốc tế tại Trường
Kèm theo Quy định quy trình Hợp tác Quốc tế tại Trường ĐH Phạm Văn Đồng số 568/QyĐ-ĐHPVĐ ngày 18/6/2012
 Mẫu 1a - Xác nhận vay vốn tín dụng
 Mẫu 1b - Giấy cam kết trả nợ
 Mẫu 2 - Xác nhận hoãn NVQS
 Mẫu 3a - Đơn xin đăng ký ở ngoại trú
 Mẫu 3b - Xác nhận HSSV ở ngoại trú
 Mẫu 4 - Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội
 Mẫu 5a - Xác nhận kết quả học tập về địa phương
 Mẫu 5b - Xác nhận đã thi tốt nghiệp
 Mẫu 5c - Xác nhận sinh viên thuộc trường
 Mẫu 5d - Xác nhận hoãn NVQS LT
 Mẫu 6 -Đơn đề cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí
 Mẫu đăng ký giao ước thi đua
 Quyết định số 2050/QĐ-ĐHPVD ngày 29/12/2015
V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại Học Phạm Văn Đồng
 Phiếu lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của GV
Kèm theo Quyết định số 1021/QĐ-ĐHPVĐ ngày28.tháng11năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Bản tự nhận xét đánh giá nhân viên hợp đồng
 Phiếu lấy ý kiến phản hồi của SV sắp tốt nghiệp về chất lượng đào tạo
Kèm theo Quyết định số 1021/QĐ-ĐHPVĐ ngày28.tháng11năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Phiếu khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp
Kèm theo Quyết định số 1021/QĐ-ĐHPVĐ ngày 28 tháng11 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Phiếu biểu quyết và danh sách tổng hợp xếp loại CBVC 6 tháng cuối năm 2012
 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi ngày 26/03/2012
Về việc ban hành quy định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước
 Quyết định số 1104/QĐ-ĐHPVĐ ngày 28/12/2012
v/v ban hành quy định quản lý, sử dụng tài sản Trường ĐH Phạm Văn Đồng
 Hồ sơ bổ nhiệm lại nhiệm kỳ 2012-2017
Bốn biểu mẫu đính kèm : 1. Bản tự nhận xét, đánh giá, phân loại của cán bộ nhiệm kỳ 2007 - 2012 (đối với cán bộ lãnh đạo đơn vị cơ sở) 2. Phiếu lấy ý kiến nhận xét để bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo 3. Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập áp dụng cho kê khai tài sản, thu nhập phục vụ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức; ứng cử đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân; bầu, phê chuẩn tại quốc hội, hội đồng nhân dân (bao gồm tài sản của bản thân, của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên) 4. Nhận xét của tập thể lãnh đạo đơn vị về nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ nhiệm kỳ 2007 - 2012
 Thông tư ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định CLGD
Số: 62 /2012/TT-BGDĐT , ngày 28 tháng 12 năm 2012 của BGD-ĐT
 Luật giáo dục Đại học
Luật số 08/2012/QH13. Luật này đã được Quốc hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012; có hiệu lực từ ngày 01/01/2013.
 Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020
Ban hành kèm theo Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ
 Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2012
Số: 754/KH-ĐHPVĐ ngày 28 tháng 9 năm 2012
 Bảng ý kiến tiếp thu của giảng viên về kết quả lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng
 Biên bản họp bộ môn về kết quả lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của GV
 Mẫu hợp đồng xác định thời hạn
 Hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá CLGD trường cao đẳng
Số: 528/KTKĐCLGD-KĐĐH, ngày 23 tháng 5 năm 2013
 Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
Số: 462/KTKĐCLGD-KĐĐH, Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2013
 Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học
Số: 527/KTKĐCLGD-KĐĐH, Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2013
 Các biểu mẫu tự nhận xét, đánh giá, phân loại viên chức năm học 2012-2013
Số: 518 /HD-ĐHPVĐ ngày 16 tháng 7 năm 2013
 Biên bản thanh lý HĐ NCKH cấp trường
 Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên
Mẫu 3-HSĐV
 Tài liệu triển khai, quán triệt các nghị định của Chính phủ
Hướng dẫn thi hành luật số 27/2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng
 Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2011-2012
Số: 592/BC-ĐHPVĐ
 Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2010-2011
 Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2012-2013
Số: 719 /BC-ĐHPVĐ
 Kỹ thuật viết báo cáo tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục
 Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
Số: 7324/BGDĐT- NGCBQLGD
 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2013 - 2014
Số: 6999/BGDĐT-KTKĐCLGD
 Mẫu kê khai tài sản, thu nhập 2013
Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ
 Biểu mẫu đề nghị thanh toán
Mẫu số C41-HD( Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính)
 Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập
Số: 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ
 Phụ lục 1 về danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo khoản 9, điều 1
Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ
 Phụ lục 2 Mẫu bản kấ khai tài sản, thu nhập
Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ
 Phụ lục 3 Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập
Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ
 Phụ lục 4 Báo cáo minh bạch tài sản, thu nhập
Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ
 Thông tư quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng
Số: 57/2011/TT-BGDĐT; Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2011
 Mẫu tự nhận xét, đánh giá của nhân viên hợp đồng
 Các biểu mẫu kiểm kê tài sản
Mẫu số C53 - HD Mẫu số C23 - HD (Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
 Đơn xin thi lại tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp
 Mẫu 1: Phiếu đề xuất đề tài NCKH của HSSV
 Mẫu 2: Đề cương đề tài NCKH của HSSV
 Mẫu 3: Thông tin về HSSV chiu trách nhiệm thực hiện đề tài
 Mẫu 4: Phiếu đánh giá đề tài NCKH của HSSV
 Mẫu 5: Biên bản họp hội đồng duyệt đề cương
 Mẫu 6: Danh mục đề tài NCKH của HSSV
 Mẫu 7: Phiếu đánh giá đề tài NCKH của HSSV
 Mẫu 8: Biên bản họp hội đồng đánh giá đề tài NCKH của HSSV
 Mẫu 9: Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài
 Mẫu 10: Trang bìa của báo cáo tổng kết đề tài
 Mẫu 11: Trang bìa phụ của báo cáo tổng kết đề tài
 Mẫu 12: Đơn xin dừng thực hiện đề tài NCKH
 Quyết định: V/v ban hành quy định về hoạt động NCKH của HSSV Trường ĐH Phạm Văn Đồng
Quyết định: 369/QĐ-ĐHPVĐ ngày 06 tháng 03 năm 2014
 Phiếu lấy ý kiến đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2014 (Mẫu 4)
 Danh sách giới thiệu bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý năm 2014 (Mẫu 5)
 Danh sách cán bộ đưa ra khỏi quy hoạch năm 2014 (Mẫu 6)
 Biểu 01: Dự toán kinh phí hoạt động năm học 2014-2015 (chia theo quý).
 Biểu 02: Thống kê số lượng tài sản, thiết bị mua sắm năm học 2014-2015
 Biểu 03: Dự toán sửa chữa nhà cửa, máy móc thiết bị năm học 2014-2015
 Quy chế đào tạo Trung cấp Chuyên nghiệp
 Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 9/7/2014 của BGD&ĐT về việc ban hành Qy chế đào tạo TCCN
 Các biểu mẫu hướng dẫn thủ tục thi đua khen thưởng
 Mẫu đăng ký giao ước thi đua
 Báo cáo học tập của CBVC đi học SĐH
 Giấy cam đoan học ngoại ngữ
 Đơn xin dự tuyển sau đại học
 Giấy cam đoan đi học sau đại học
 Giấy tự báo đi học sau đại học
 Mẫu kê khai tài sản, thu nhập 2014
Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ
 Thông tư số: 25/2014/TT-BQP ngày 15 tháng 05 năm 2014
Thông tư quy định tiêu chuẩn tuyên truyền viên giáo dục Quốc phòng và An ninh
 Thông tư số: 38/2014/TT-BQP ngày 30 tháng 05 năm 2014
Thông tư ban hành chương trình, nội dung; chương trình khung bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh
 Thông tư số: 39/2014/TT-BQP ngày 03 tháng 06 năm 2014
Thông tư ban hành chương trình khung giáo dục quốc phòng và an ninh cho người học trong trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội
 Thông tư số: 40/2014/TT-BQP ngày 04 tháng 06 năm 2014
Thông tư quy định mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh
 Thông tư số: 607/QĐ-TTg ngày 24 tháng 04 năm 2014
Quyết định phê duyệt đề án “đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề và các cơ sở giáo dục đại học đến năm 2020”
 Luật số: 30/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013
Luật giáo dục quốc phòng và an ninh
 Nghị định số: 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014
Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật giáo dục quốc phòng và an ninh
 TT liên tịch hướng dẫn nội dung, mức chi hoạt động KĐCLGD cơ sở GDMN, PH và TX
 Thông tư ban hành về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đào tạo chương trình giáo viên THPT trình độ ĐH
 Hướng dẫn sử dụng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo GV THPT trình độ ĐH
 Hướng dẫn tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo GV THPT trình độ ĐH
 Thông tư ban hành về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đào tạo chương trình GV THPT trình độ ĐH
 Thông tư ban hành về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đào tạo chương trình GV THPT trình độ ĐH
 Thông tư Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
Số: 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2014
 Các biểu mẫu kèm theo hướng dẫn hực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức năm học 2014-2015
Kèm theo hướng dẫn số: 1103 /HD-ĐHPVĐ, ngày 14 tháng 7 năm 2015 HƯỚNG DẪN Thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức năm học 2014 - 2015
 Biểu mẫu quy hoạch năm 2016
 Hình thái, giải phẩu thực vật học
Nguyễn Thị Hòa
 Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học
Tạ Thanh Hiếu
 Tiếng Việt 3
Võ Duy Ấn
 Thông tư Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học"
 Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi ngày 22/2/2014
V/v Ban hành Quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.
 Bài giảng Quản trị Marketing
Nguyễn Thị Thúy Hằng
 Mẫu 10 - Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng của tập thể
 Mẫu 12 - Báo cáo thành tích cá nhân
 Mẫu 14- Sáng kiến, đề tài, giải pháp
 Mẫu 13 - Báo cáo thành tích đề nghị công nhận danh hiệu CSTĐ
 Quyết định về việc ban hành hoạt động khoa học công nghệ
 Quyết định v/v ban hành Quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ
 Mẫu báo cáo kết quả rà soát tiêu chuẩn trình độ ngoại ngữ đối với viên chức
 Mẫu kiểm kê tài sản năm 2019
Phòng Hành chính - Quản trị
 Phiếu trình giải quyết công việc (Về việc phát hành công văn đi)
 Kê khai thông tin của cá nhân phục vụ việc khấu trừ thuế TNCN năm 2017
PDU
 QĐ Ban hành chính sách khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt giải thưởng tại các cuộc thi
Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 18/6/2014 về việc Ban hành Quy định chính sách khen thưởng cho tập thể, cá nhân của tỉnh Quảng Ngãi đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, thành tích cao tại các cuộc thi khu vực, quốc gia, khu vực quốc tế, quốc tế
 Kinh tế vĩ mô
Nguyễn Thị Hồng Đào
 Biểu mẫu kê khai hưởng phụ cấp thâm niên
 Ban hành Quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Số: 599/QĐ-ĐHPVĐ ngày 19 tháng 8 năm 2013
 Ban hành Quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính
Số: 599/QĐ-ĐHPVĐ ngày 19 tháng 8 năm 2013
 Thông tư ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học"
 Kinh tế công cộng
Nguyễn Mạnh Hiếu
 PHỤ LỤC CÁC BIỂU MẪU QUẢN LÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG
 Biểu mẫu kê khai thuê năm 2018
 Báo cáo thành tích đề nghi khen thưởng của tập thể và cá nhân
 Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng của tập thể và cá nhân
 Quyết định số 5446/QĐ-BGDĐT v/v ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP
 Nghị quyết 125/QĐ-CP về việc cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
 Quyết định ban hành kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ b
Phòng TCCB
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn